Аресгаз

Чрез UPay могат да се плащат сметки на битови клиенти към Аресгаз ЕАД. В системата се регистрира клиентски номер (въвежда се без наклонена черта), отбелязан в горната част на фактурата от Аресгаз ЕАД. Информация може да получите на страницата на Аресгаз ЕАД www.aresgas.bg или на телефон 052 / 920 920, 920 921. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от Аресгаз ЕАД. Заплаща се обща сума на задълженията по всички фактури.

   
  1. Потвърди