Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да уредите задълженията си на касите на дружеството. В UPay си въвежда 8-цифрен универсален идентификатор (UID). Вашия UID можете да разберете от която и да е платена фактура (написан е в горната част на фактурата, под името Ви). Срок за плащане чрез UPay от 15-то число до предпоследния работен ден на месеца.

   
  1. Потвърди