Чрез UPay могат да се плащат както текущи, така и просрочени сметки. Изисквана информация в UPay - 6-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата.

   
  1. Потвърди