Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни абонати, които нямат просрочени сметки. Изисквана информация в UPay - 7-цифрен абонатен номер за частни абонати, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в каса на дружеството. Зад един абонатен номер могат да стоят няколко водомера с отделни партиди. Дължимата сума се подава общо на ниво абонатен номер. Абонатният номер се въвежда без наклонената черта между цифрите, като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число.

   
  1. Потвърди