ВиК Плевен

Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени задължения на частни абонати в област Плевен. За плащане се изисква 10-цифрен ИТН номер. ИТН номерът се съдържа във фактурата от ВиК Плевен. Срок за плащане чрез UPay - до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата на ВиК Плевен за съответното задължение.