Видеосат 21 ВЕК-Долна Оряховица

Всички клиенти на Виедеосат 21 Век могат да погасят своите задължения през Upay. Плаща се пълния размер на задължението, без частично погасяване. Изискваната информация за плащане е абонатен номер (5/6-цифрен номер на контрагент).

   
  1. Потвърди