Чрез системата клиентите на Овергаз могат да заплащат текущите си задължения по фактура към дружеството. Изисквана информация в UPay - 10-цифрен абонатен номер, който започва с кода на града. Абонатният ви номер е отбелязан във фактурата от Овергаз. Информация може да получите и на телефона на Овергаз Холдинг 0700 11 110. Срок за плащане чрез UPay - до погасяване на задълженията. Срокът за безлихвено плащане е посочен във фактурата от Овергаз.

   
  1. Потвърди