Чрез UPay могат да се плащат текущи и стари задължения на битови и стопански абонати на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. В UPay въведете 7-цифрен ИТН номер, отбелязан във фактурата за плащане. Може да получите ИТН номера и на телефон 0700 1 7777.

   
  1. Потвърди