Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени задължения към компанията. Необходимо е да се въведе абонатния номер, посочен във фактурата на ВиК Варна. Срок за плащане чрез UPay - без прекъсване, до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от компанията.

   
  1. Потвърди