Чрез UPay могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) абонати, които нямат просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана информация в UPay - 7-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане - от 1-во число на месеца до последния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди