ВиК Шумен

Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати и юридически лица (заявили плащане на фактури в брой), без просрочени сметки в гр. Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан. Изискваната информация в UPay е 6-цифрен абонатен номер, който се въвежда по следния начин: цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях, като двете групи от цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, при необходимост добавяте една или две нули. Пример, ако номерът във фактурата от ВиК Шумен е: 123/5, въвеждате 123005, 123/56, въвеждате 123056, 123/567, въвеждате 123567. Срок за плащане - от 12-то число на месеца до предпоследния работен ден на месеца.

   
  1. Потвърди