Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати, без просрочени сметки, в градовете Стара Загора, Казанлък и Чирпан. В UPay се въвежда 9-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в каса на дружеството. Абонатният номер може да се получи и на телефон 042/651-355. Срок за плащане - от третия до последния работен ден на текущия месец. В UPay не се подава информация за клиенти, които нямат задължения за текущия месец, както и за тези, заявили плащане чрез разплащателна сметка (директен дебит).

   
  1. Потвърди