ВиК Смолян

Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати, без просрочени сметки. Изисквана информация в UPay - 7-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в каса на дружеството. Срок за плащане - до предпоследния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди