ВиК Ямбол

Чрез UPay могат да се плащат текущи и стари задължения на битови абонати във всяко населено място в област Ямбол. Изисквана информация в UPay - абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Абонатният номер за битови абонати се въвежда в UPay като 7-цифрено число, без наклонената черта между цифрите, като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число. Например, ако номерът е: 1234/5, въведете 1234005, 1234/56, въведете 1234056, 1234/567, въведете 1234567, 12/345, въведете 0012345, 123/456, въведете 0123456 Срок за плащане - до последния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди